Lærer
Tilbake

Skriveoppgave/skrivekonkurranse

Klimaendringer har alvorlige konsekvenser for mennesker over hele kloden. Økte temperaturer, ekstremvær og stigende havnivå kan føre til dramatiske humanitære utfordringer.

I denne skriveoppgaven skal eleven fokusere på de humanitære konsekvensene av klimaendringer og hvordan man kan bidra til å løse disse utfordringene.

Gruppe

1

Tid

120 min

Forarbeid

Arbeide med nettsiden "Når klimaet raserer".

Utstyr

Skrivesaker eller iPad/PC

Læringsaktiviteter

Det er en fordel å ha jobbet med temaet en stund i forkant av skriveoppgaven, slik at elevene har en god forståelse for tematikken.

Her er et forslag til skriveoppgave. Oppgaven kan selvsagt justeres til å passe bedre til din undervisning og aktuelle kompetansemål. Hvis elevene ønsker å delta i skrivekonkurransen, er det rammene og kriteriene i dette forslaget som gjelder:

 

Skriveoppgave klimaendringer

Tema: Humanitære konsekvenser av klimaendringer

 

Oppgavetekst:

Klimaendringer har alvorlige konsekvenser for mennesker over hele kloden. Økte temperaturer, ekstremvær og stigende havnivå kan føre til dramatiske humanitære utfordringer. I denne skriveoppgaven skal du fokusere på de humanitære konsekvensene av klimaendringer og hvordan vi kan bidra til å løse disse utfordringene.

 

Oppgaveinstruksjon:

Velg ett av følgende temaer å skrive om:

 1. a) «Klimafordrevne: Konsekvenser og mulige løsninger»
 2. b) «Klimakrisens innvirkning på matvaresikkerhet og sult»
 3. c) «Havstigningens trussel mot kystsamfunn og byer»
 4. d) «Klimaendringers påvirkning på helse og sykdom»

 

Gjennomfør grundig research ved hjelp av pålitelige kilder, og bruk minst tre forskjellige kilder i oppgaven din.

Skriv en godt strukturert tekst der du tar for deg følgende punkter:

 1. a) Innledning:

Introduser emnet og hvorfor det er viktig å diskutere de humanitære konsekvensene av klimaendringer.

 1. b) Beskrivelse av temaet:

Presenter ditt valgte tema (a, b, c eller d) og gi en grundig beskrivelse av hvordan klimaendringer påvirker mennesker og samfunn i dette området.

 1. c) Eksempler:

Bruk konkrete eksempler for å illustrere de humanitære konsekvensene du har valgt å fokusere på.

 1. d) Mulige løsninger:

Diskuter ulike tiltak som kan bidra til å begrense og tilpasse seg klimaendringenes konsekvenser for mennesker. Vurder også hvordan internasjonalt samarbeid kan spille en rolle.

 1. e) Avslutning:

Oppsummer hovedpoengene dine og fremhev betydningen av å ta ansvar for å adressere de humanitære konsekvensene av klimaendringer.

 

Vurder kildebruken din og oppgi referanser korrekt i henhold til skolens retningslinjer.

 

Vurderingskriterier:

Faglig innhold: Dybden av analysen og bruk av relevante kilder.

Argumentasjon: Evnen til å presentere klare og sammenhengende argumenter.

Struktur og form: Oppgavens oppbygning og språklig fremstilling.

Kildebruk: Riktig bruk av kilder og korrekt referansestil.

Kreativitet: Evnen til å tenke nytt og komme med originale ideer.

 

Lykke til med skriveoppgaven!

Forankring i fagfornyelsen

Overordnet del

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Skolen skal støtte utviklingen av den enkeltes identitet, gjøre elevene trygge på eget ståsted, samtidig som den skal formidle felles verdier som trengs for å møte og delta i mangfoldet, og åpne dører mot verden og framtiden.

Opplæringen skal utvikle elevenes evne til å foreta etiske vurderinger og gjøre dem fortrolige med etiske problemstillinger.

Kompetansemål i fagene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Etter 10. trinn

Norsk

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
 • bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekster
 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter
 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster

Samfunnsfag

 • sammenligne hvordan politiske, geografiske og historiske forhold påvirker levekår, bosettingsmønstre og demografi i forskjellige deler av verden i dag
 • utforske og beskrive hvordan menneske- og urfolksrettigheter og andre internasjonale avtaler og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, menneskers liv og likestilling og likeverd

Videregående

Fellesfag vg1/vg2/Samfunnskunnskap (SAK01):

 • utforske og presentere dagsaktuelle temaer eller debatter ved å bruke samfunnsfaglige metoder, kilder og digitale ressurser, og argumentere for egne og andres meninger og verdier
 • drøfte hvordan personlig økonomi, kommersiell påvirkning og forbruk påvirker enkeltpersoner, grupper og samfunnet

Tverrfaglige temaer

Elevene skal få innsikt i utfordringer og dilemmaer innenfor temaene. De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser

(…) forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.

Elevene (skal) utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.

Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Grunnleggende ferdigheter

Utviklinga av skriveferdigheiter i faget (samfunnsfag) går frå å formulere enkle faktasetningar og spørsmål og vise til kjelder, til å skrive fagtekstar, drøfte problemstillingar og vise til meir komplekse kjelder.

Digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne bruke digitale verktøy til å finne, behandle og navigere i digitale kjelder, utøve digital kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon.

Ferdigheten (å kunne skrive i KRLE) omfatter også å kunne utforske ulike syn og argumentere for og imot ulike standpunkter.

Å kunne skrive i norsk er å kunne uttrykke seg i et bredt utvalg skjønnlitterære og sakpregede sjangre. Det innebærer å utvikle personlige skriftlige uttrykksmåter og å beherske skrivestrategier, rettskriving og oppbygging av tekster. Utviklingen av å kunne skrive i norsk går fra den grunnleggende skriveopplæringen til å planlegge, utforme og bearbeide tekster i ulike sjangre og tilpasset formål, medium og mottaker.