Lærer

Hvordan forbereder vi oss på fremtidens klima?

Vennligst godta markedsføringsinformasjonskapsel for å se videoen.

Fremtidens klima

Én ting er sikkert: Vi klarer ikke lenger å stoppe alle klimaendringene. Derfor må vi tilpasse oss.

Men hvordan tilpasser vi oss til fremtidens klima?

Én av de tingene vi må gjøre for å bremse klimaendringene, er å kutte i utslippene. Det andre vi må gjøre er å forberede oss på de klimaendringene som allerede er her og de som kommer, slik at vi er best mulig rustet til å håndtere dem.

Utslippsreduksjon

Klimaendringer er en av de største utfordringene menneskeheten står overfor i dag. De skyldes hovedsakelig økte utslipp av drivhusgasser som CO2, metan og lystgass. Disse gassene fanger varmen fra solen og holder den i atmosfæren, noe som fører til en gradvis oppvarming av planeten vår. For å stoppe eller redusere klimaendringene, må vi derfor redusere våre utslipp av disse gassene.

En av de mest effektive måtene å redusere utslippene på er å endre måten vi produserer og bruker energi på. Fossilbrensler som kull, olje og gass er de største kildene til CO2-utslipp, så å erstatte disse med renere energikilder som sol, vind og vannkraft vil bidra til å redusere utslippene.

Som enkeltpersoner må vi også ta ansvar for våre egne utslipp. Vi kan for eksempel redusere eget energiforbruk, velge mer miljøvennlige produkter og tjenester og redusere vårt kjøttforbruk, da husdyrproduksjonen er en betydelig kilde til utslipp av metan. Vi kan velge å gå, sykle eller bruke kollektivtransport i stedet for å kjøre bil når det er mulig. Vi kan også øke gjenbruk og resirkulering av materialer og redusere avfallsmengden.

Kort oppsummert er det mange tiltak vi kan gjøre for å redusere utslippene våre og dermed bidra til å stoppe eller redusere klimaendringene. Det er viktig at både enkeltpersoner og samfunnet som helhet tar ansvar og gjør endringer i våre daglige liv og våre produksjons- og forbruksvaner. Samtidig er det nødvendig med politiske beslutninger og tiltak for å skape rammebetingelser som gjør det enklere å ta miljøvennlige valg.

Naturbaserte løsninger, farevarsling og beredskap

Hvordan forbereder vi oss på et endret og farligere klima?

Katastrofeforebygging og tidlig varsling

Katastrofer som flom, skogbranner og orkaner kan forårsake enorme skader og tap av liv.

Løsninger for klimarisiko kan være å investere i tidlig varslingssystemer som kan oppdage farer tidlig og varsle berørte samfunn. Dette gir folk tid til å evakuere eller ta forholdsregler, noe som kan redusere skadene og redde liv.

Samtidig er det viktig å forebygge katastrofer ved å bygge robuste bygninger, beholde naturområder som trær og bekker og forbedre infrastruktur som veier o.l. for å minimere skader når katastrofer skjer.

Endre matproduksjon

Når årstidene, temperaturene og nedbørsmengdene endrer seg, blir det vanskeligere å gro de avlingene man har grodd før. Fisk og dyr sliter med å overleve når det blir varmere, og det blir vanskeligere å fiske, jakte, og sikre trygge leveforhold for husdyr. Langs kysten gjør havstigning at jorda blir saltere og mindre fruktbar, og mange steder sprer ørkener seg.

Derfor er det å klimatilpasse matproduksjon veldig viktig. Det kan man gjøre gjennom å begynne å gro andre typer planter som tåler det endrede været bedre, skifte fra å holde visse typer husdyr til en annen type, og å bygge om gårdsbruk så fjøsene og utstyrsbodene tåler flom, storm og vannmangel bedre enn før.

Helse, robuste lokalsamfunn

Klimaendringer kan påvirke menneskers helse og samfunnsinfrastruktur. For å møte denne utfordringen, er det viktig å styrke helsevesenet og utvikle robuste lokalsamfunn som kan tilpasse seg endrede klimaforhold. Dette inkluderer tilgang til helsetjenester, nødvendig medisinsk utstyr, og beredskapsplaner for ekstreme værhendelser.

Møte behovene til klimafordrevne

Klimaendringer kan føre til at mennesker blir tvunget til å forlate sine hjem på grunn av ekstreme værhendelser eller ødeleggelser.

Det er derfor viktig å etablere systemer for å beskytte og hjelpe klimafordrevne, inkludert tilgang til trygge tilfluktssteder, humanitær hjelp, juridisk beskyttelse og sosial støtte.

Bygge robuste levebrød, tjenester og vanntilgang

For å sikre at samfunn kan overleve og trives i en verden som endres på grunn av klimaendringer, er det viktig å investere i robuste levebrød, som bærekraftig landbruk og tilgang til rent vann.

Dette inkluderer også å utvikle nødvendige tjenester, som elektrisitet og infrastruktur, som kan tåle ekstreme værhendelser.

Hjelpekorps og beredskap

Beredskapsorganisasjoner som Røde Kors Hjelpekorps og andre spiller en viktig rolle i å respondere på klimarelaterte katastrofer.

Det er viktig å styrke slike organisasjoner, trene frivillige og samarbeide med både nasjonale og internasjonale myndigheter for å raskt kunne yte hjelp til de som er rammet av klimakatastrofer. Dette kan redde liv og redusere lidelsen for de som rammes.

Foto: Camilla Gilje Thommessen/Røde Kors
Foto: Werner Anderson/Cox Nissen-Lie
Foto: Gjøvik Røde Kors