Lærer

Bærekraft og menneskeverd

Vennligst godta markedsføringsinformasjonskapsel for å se videoen.

Bærekraftig utvikling

Selv om kun ett av de 17 bærekraftsmålene til FN har ordet «klima» i seg, er mange av de andre målene sterkt knyttet opp mot arbeidet med å stoppe klimaendringene.

Mål 14: «Livet i havet», handler blant annet om å hindre plast i havet og å hindre overfiske. Men temperaturøkninger som følge av global oppvarming påvirker også livet i havet, og målet blir dermed også påvirket av klimaendringene.

Mål 10: «Mindre ulikhet» handler om å sørge for mindre ulikhet i og mellom land, blant annet ved å bidra til inntektsøkning til de aller fattigste og å myndiggjøre alle for å øke sosial, økonomisk og politisk inkludering.

I Niger har man opprettet spare- og lånegrupper for å bedre kvinners politiske, økonomiske og sosiale rettigheter. Gruppene ble startet av organisasjonen Care for over 30 år siden, og har siden den gang hjulpet mange kvinner til å skape sin egen arbeidsplass – og bidra til mindre ulikhet.

Samtidig er Niger et av verdens tørreste og varmeste land. Omtrent tre fjerdedeler av landet klassifiseres som ørken eller halvørken. På 2000-tallet har landet vært utsatt for alvorlig matmangel, alvorlig tørke, økning i matvarepriser og endring av regntiden. Landet er altså svært sårbart for klimaendringer. Hver eneste krise skaper en kamp om de få ressursene som finnes, konflikter stiger – og forskjellene øker.

 

Diskuter i klassen:

Hvordan tror dere klimaendringene kan utfordre for eksempel Mål 2: «Utrydde sult», Mål 5: «Likestilling mellom kjønnene», Mål 6: «Rent vann og gode sanitærforhold» eller Mål 15: «Livet på land»? Eller hvilket som helst av de andre målene?

Verdens 85 rikeste personer har like mye penger som den fattigste halvparten av verden.

Menneskeverd

Hva betyr egentlig menneskeverd? Det kan være vanskelig å gi en klar definisjon, men det handler jo om at mennesker har en verdi i seg selv bare i kraft av å være menneske. Menneskeverdet er absolutt. Det betyr at man ikke kan si at noen har mer eller mindre verdi enn andre.

I menneskeverd ligger også det å leve et verdig liv. Men hva skal til for å leve et verdig liv? Å få dekket grunnleggende behov, å ha et sted å bo, å ha mennesker rundt seg som man er glad i, å kunne klare seg selv og forsørge familien sin og å ha en god helse vil nok mange se på som viktig for å kunne leve et verdig liv.

Hvordan kan så klima påvirke menneskeverdet? Kan klimaendringer føre til at mennesker ikke lever verdige liv?

Klimaendringer fører til ekstremvær, havstigning og miljøforandringer. Dette skader mennesker, levebrød og økonomi. Mennesker blir tvunget bort fra hjemmene sine og arbeidet de lever av. Det gjør det vanskelig å oppfylle menneskerettighetene og leve liv i verdighet.