Lærer
Tilbake

Nudging for klima

Elevene skal lære om begrepet nudging/dulting og selv forsøke å bruke nudging for å fremme klimavennlige handlinger.

 

Mål: Forståelse av begrepet nudging og hvordan det kan brukes for å fremme klimavennlige handlinger. Evne til å planlegge og implementere et nudging-tiltak for klimaet.

Gruppe

1

Tid

150 min

Forarbeid

Se gjerne gjennom video og presentasjon på Miljødirektorates sider (lenke i teksten) for gode forklaringer og eksempler på nudging.

Utstyr

Digital tavle, skrivemuligheter (ark, ipad, PC), presentasjonsmuligheter.

Læringsaktiviteter

Del 1: Introduksjon til Nudging (30 minutter)

 1. Start med å forklare kort hva nudging er: Nudging (eller dulting på norsk) er en måte å forsøke å påvirke folks atferd på en positiv måte ved å gjøre det enklere og mer attraktivt å ta ønskede handlinger uten å tvinge dem til å gjøre det.
 2. Diskuter eksempler på nudging i hverdagen, som bruk av bilder av sunn mat i kantinen eller plasseringen av resirkuleringsbokser ved siden av søppelbøtter.

Hvis du som lærer ønsker å lese deg mer opp på nudging i forkant, finnes det mye info og mange gode eksempler på internett. Miljødirektoratet har delt et webinar om nudging og klimaarbeid på YouTube. Presentasjonen med forklaringer og gode eksempler, laget av Norsus og Endrava, ligger vedlagt som ressurs over. Deler av dette kan gjerne brukes i introduksjonen til elevene for å forklare hva nudging er. (NB! Denne lenken fungerer plutselig ikke lenger. Vi har sendt en henvendelse til Miljødirektoratet og håper den er oppe igjen snart.)

 

Del 2: Nudging for klima (30 minutter)

3. Introduser temaet klimaendringer og forklar hvorfor det er viktig å redusere vårt økologiske fotavtrykk. Bruk for eksempel «10 basic spørsmål om klimaendringer» på hovedsiden «Jeg vil lære mer».

4. Ha en idémyldring for å komme opp med ideer som kan være mål for nudging-tiltak som kan bidra til å bekjempe klimaendringer (for eksempel redusere plastforbruk, minske forsøpling, øke bruk av offentlig transport, spare energi).

 

Del 3: Planlegging av Nudging-tiltak (40 minutter)

5. Del elevene inn i grupper på 3-5. Tildel hver gruppe én av ideene fra del 2, trinn 4. Be gruppene om å planlegge et nudging-tiltak basert på ideen deres. Dette bør inkludere følgende:

 • En kort beskrivelse av tiltaket
 • En beskrivelse av målgruppen (hvem er de som skal påvirkes)
 • Hvordan tiltaket vil bli implementert (f.eks. bruk av plakater, sosiale medier, fysiske endringer i miljøet)
 • Hvorfor de tror at dette tiltaket vil være effektivt som nudging
 • Hvordan de vil evaluere om tiltaket er vellykket

 

Del 4: Presentasjon og diskusjon (30 minutter)

6. La hver gruppe presentere sitt nudging-tiltak for klassen. Etter hver presentasjon, oppmuntre til spørsmål og diskusjon om hvorfor disse tiltakene kan være effektive og hvordan de kan bidra til å bekjempe klimaendringer.

7. Hvis dere ønsker å jobbe mer med nudging-tiltakene (se Videre arbeid), be gjerne elevene komme med forslag til tiltak som ville gjøre nudgingen enda mer effektiv.

 

Del 5: Refleksjon (20 minutter)

8. Avslutt leksjonen ved å be elevene om å reflektere over hva de har lært om nudging og klimaendringer.

 

Videre arbeid

Jobb videre med hvert nudging-tiltak for å gjøre hvert tiltak så effektivt som mulig, gjerne etter forslag fra medelever i presentasjonsrunden. Om dere har mulighet, sett ett eller flere av nudging-tiltakene ut i livet, enten på skolen eller i lokalmiljøet.

 

Fortell oss gjerne om din skoles nudging-tiltak, både i form av tekst og bilder ved å sende en e-post til skole@redcross.no. Vi publiserer gjerne gode eksempler på nettsiden.

Forankring i fagfornyelsen

Overordnet del

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Kompetansemål i fagene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Etter 10. trinn

Samfunnsfag

 • beskrive ulike dimensjoner ved bærekraftig utvikling og hvordan de påvirker hverandre, og presentere tiltak for mer bærekraftige samfunn

Norsk

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter

Tverrfaglige temaer

Elevene skal få innsikt i utfordringer og dilemmaer innenfor temaene. De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser

Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

Elevene (skal) utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.

Grunnleggende ferdigheter

Munnlege ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne lytte til, tolke, formulere og fremje meiningar, gi respons og diskutere med andre. Å få tak i andre sine meiningar og stille oppklarande og utdjupande spørsmål inngår òg.

Utviklinga (av dei munnlege ferdigheitene) inneber vidare i aukande grad å fortelje om samanhengar, drøfte faglege spørsmål og handtere meir kompleks informasjon og å forstå korleis ulike uttrykksmåtar påverkar bodskap og mottakar.