Lærer
Tilbake

Slampoesi

I dette undervisningsopplegget ønsker vi å introdusere elevene for slampoesi og sjangerens karakteristiske trekk. Elevene vil se og høre eksempler på slampoesi for å utvikle deres forståelse for og kunnskap om sjangeren. Elevene vil også få muligheten til å lage sin egen slamtekst og presentere den for klassen.

Gruppe

1

Tid

155 min

Forarbeid

Les gjerne "Bakgrunnsinfo" og "Intervju med Evelyn Osasu". Se gjennom filmene på eksempel-listen, og velg ut noen som kan passe for din gruppe.

Utstyr

Projektor og høyttalere, tilgang til internett for å vise videoer og eksempler, penn og papir/iPad/PC

Læringsaktivitet

 

Slampoesi

Varighet: 3-4 undervisningstimer

 

Første time

Introduksjon (15 min):

 1. Presenter begrepet slampoesi/slam poem og forklar at det er en form for poesi som handler om å uttrykke sterke følelser og meninger. Slam har i seg elementer av både diktlesing og rap.
 2. Fortell om sjangerens historie og opprinnelse. (Bakgrunnsinfo finner du for eksempel her. Intervju med Evelyn Osasu, en av eksempelforfatterne lenger ned, kan du lese her.)
 3. Forklar at slampoesi er ment å fremføres muntlig foran et publikum, gjerne som en konkurranse mellom flere slampoeter.

 

Eksempler på slampoesi (30 min):

 1. Vis videoen «Hav av dråper» av Henrikke Meidell her. (03:14) Vis gjerne flere videoer av ulike slampoeter som fremfører sine dikt (se eksempelliste).
 2. Diskuter de forskjellige temaene og budskapene som kommer frem i eksemplene.
 3. Spør elevene om de har noen spørsmål eller reaksjoner på det de har sett.

Eksempelliste:

Amanda Gorman: The hills we climb (6:18)

Sofie Frost: Det er ikke så lett (5:48)

Taro Cooper (4:01)

Evelyn Osasu: Hun er syk (5:23)

 

Andre time

Analyse av et slam poem (20 min):

 1. Velg et slam poem som du vil analysere sammen med elevene.
 2. Gjennomgå de ulike elementene i diktet, for eksempel tema, rytme, rim og språklige virkemidler.
 3. Diskuter budskap, hvordan poeten formidler budskapet sitt og hvordan det påvirker lytterne. Hvilke deler av teksten gjorde mest inntrykk? Hvorfor? Jobb i hel klasse eller i mindre grupper.

 

Gruppearbeid: Utforske temaer (20 min):

 1. Lytt til filen «Henrikke om slam» (4:32) der Henrikke Meidell forteller om sitt første møte med slam og forklarer hvordan hun jobber når hun skriver slamtekster. Be gjerne elever notere seg gode tips.
 2. Del elevene inn i grupper på 3-4 elever. Tildel hver gruppe et tema eller la dem selv velge et tema de skal forsøke å skrive slampoesi om. Ha gjerne en idémyldring rundt passende temaer innenfor klima, eller ha noen temaer klare (se under).
 3. Be dem om å diskutere temaet og diskutere ideer til et slam poem.

 

Forslag til temaer kan være

 • Følelser knyttet til naturen, de menneskelige konsekvensene av klimaendringer, ekstremvær, at klimaendringer forsterker allerede eksisterende forskjeller, at land som allerede må håndtere flom, tørke, sultkatastrofer etc. også opplever de verste konsekvensene av klimaendringene, eller urettferdigheten i at landene som bidrar mest til klimaendringene også er blant dem som slipper billigst unna.
 • Ungdoms følelser rundt klimakrisen: klimaangst, følelsen av å bli overveldet, føle seg maktesløs, har det jeg kan bidra med i det hele tatt noen betydning? Det er lett å ignorere og ikke bry seg så lenge ikke jeg rammes selv. Alt vi gjør er med på å bidra, og sammen er vi sterke og har evnen til å endre fremtiden.

(Temaer kan også være for eksempel kjærlighet, urettferdighet, identitet).

 

Hvis det er tid, kan gjerne elevene begynne å jobbe med selve teksten. Alternativt kan det være en idé å be dem skrive ned noen stikkord til teksten i hjemmelekse, slik at de slipper å starte helt fra bunnen av i neste time. Det er også lettere å huske de gode idéene fra dagens time om de har skrevet noen stikkord.

 

Tredje/fjerde time

Skrive slam-poesi:

Det er viktig å være bevisst på at dette er en utfordrende oppgave som kan være litt krevende for noen elever, og man bør gjøre en vurdering på hvorvidt dette skal være en gruppeoppgave eller en individuell oppgave. Det er lurt å vurdere hvor trygge elevene er på hverandre med tanke på å fremføre personlige dikt. Et alternativ kan være å lese inn en lydfil til læreren eller levere/fremføre på en annen måte. Man trenger heller ikke levere/fremføre noe i det hele tatt. Kanskje er det nok å skrive slam bare for sin egen del? Vi har derfor skissert to alternativer.

Denne siste økten er noe lengre enn de to første, og kan gjerne deles i to, slik at elevene får god tid til å skrive og også får en pause mellom skriveøktene.

 

Alternativ A:

Skrive slam (minst 30 min):

 1. Gi elevene tid til å skrive sitt eget slam poem basert på temaet de har fått tildelt/valgt og idéene de diskuterte i gruppa.
 2. Oppfordre dem til å bruke sterke følelser, personlige erfaringer og kraftfulle uttrykk i diktet.

 

Fremføring (20 min):

 1. La hver gruppe (evt. enkeltelev) presentere sitt slam poem for resten av klassen.
 2. Oppfordre elevene til å bruke kroppsspråk, stemmebruk og engasjement under fremføringen.

 

Avslutning (10 min)

Oppsummering av noen av temaene som ble skrevet og om noen av virkemidlene som ble brukt. La gjerne elevene gi tilbakemelding på tekster/deler av tekster/virkemidler som gjorde inntrykk på dem.

 

Alternativ B

Skrive slam (minst 30 min.):

Elevene skriver individuelt hvert sitt slam poem. Oppfordre dem til å bruke sterke følelser, personlige erfaringer og kraftfulle uttrykk i diktet.

 

Fremføring/innlevering (20 min):

De som ønsker, kan fremføre sitt slam poem for klassen. De som synes dette blir for vanskelig, kan enten levere inn sitt dikt skriftlig eller lese inn som en lydfil til læreren.

 

Avslutning (10 min.):

Hvis noen elever har fremført, gjør gjerne som i Alternativ A. Hvis ikke, spør elevene om hvilket tema de skrev om hvorfor de ønsket å skrive om akkurat det temaet.

Forankring i fagfornyelsen

Overordnet del

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Skolen skal bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Elevene skal få innsikt i hvordan vi lever sammen med ulike perspektiver, holdninger og livsanskuelser. De erfaringene elevene får i møte med ulike kulturuttrykk og tradisjoner, bidrar til å forme deres identitet.

Kompetansemål i fagene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Etter 10. trinn

Norsk

 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
 • utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon
 • sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer

Tverrfaglige temaer

Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter i norsk er å kunne samhandle med andre gjennom å lytte, fortelle og samtale. Det innebærer å bruke retoriske ferdigheter og å uttrykke seg hensiktsmessig i ulike spontane og forberedte kommunikasjonssituasjoner, inkludert å kunne planlegge og framføre ulike typer muntlige presentasjoner tilpasset mottakerne.

Å kunne skrive i norsk er å kunne uttrykke seg i et bredt utvalg skjønnlitterære og sakpregede sjangre. Det innebærer å utvikle personlige skriftlige uttrykksmåter og å beherske skrivestrategier, rettskriving og oppbygging av tekster. Utviklingen av å kunne skrive i norsk går fra den grunnleggende skriveopplæringen til å planlegge, utforme og bearbeide tekster i ulike sjangre og tilpasset formål, medium og mottaker.