Lærer

Klimaendringer i verden og i Norge

Vennligst godta markedsføringsinformasjonskapsel for å se videoen.
Enter a text here that is like a small summary of this page that can be a little longer kind of this size to match the box next to it.

På denne siden:

Klimaendringer i verden
Klimaendringer i Norge
Hvordan ulike farer utfolder seg
Årsakssammenhenger
Test deg selv

Klimaendringer i verden

Klimaendringene påvirker verden på mange måter, og effektene kan variere fra region til region. Samlet sett kan klimaendringene ha alvorlige konsekvenser for både mennesker og miljøet. Derfor er det viktig å jobbe for både å bremse klimaendringene og å tilpasse oss endringene som allerede har skjedd.

Økende globale temperaturer
Den gjennomsnittlige globale temperaturen har steget med rundt 1,1 grader Celsius siden slutten av 1800-tallet. Dette har ført til smelting av isbreer, stigende havnivå, mer ekstremvær og endringer i plante- og dyrearter.

Endringer i nedbørsmønstre
På grunn av klimaendringene kan det bli både mer eller mindre nedbør enn vanlig i enkelte områder, noe som kan føre til tørke eller flom. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for jordbruket og økosystemene i området, og tilgangen på rent vann.

Økt hyppighet og intensitet av ekstremvær
Klimaendringer fører til hyppigere og mer intense stormer, flommer, tørker, hetebølger og andre former for ekstremvær. Dette kan føre til tap av liv og skade på infrastruktur og eiendommer.

Endringer i økosystemer
Klimaendringer fører til endringer i økosystemer over hele verden. Dette kan føre til tap av biologisk mangfold og trusselen om utryddelse av mange arter.

Økende havnivå
Som et resultat av smeltingen av isbreer og iskapper øker havnivået rundt om i verden. Dette kan true kystområder og tvinge mennesker til å flytte fra hjemmene sine.

Helsemessige konsekvenser
Klimaendringer kan føre til økt spredning av smittsomme sykdommer, allergier og astma. De kan også føre til matmangel, vannmangel og økt forekomst av sykdommer som smitter fra dyr eller insekter.

Les mer om klimaendringer i verden her
Kode rød – VG

Kategori

Klimaendringer i Norge

Hæ? Klimaendringer i Norge? Ok, det er kanskje litt varmere om sommeren, men det er jo bare digg! Eller er det mer som foregår?

Norge blir påvirket av klimaendringene på flere måter, selv om konsekvensene kanskje er mindre enn de verste katastrofene man kan se i nyhetene fra andre land. Likevel er det betydelige endringer på gang i Norge også.

 

Økt temperatur

Temperaturen i Norge har økt de siste tiårene. Dette fører til mindre is og snø og økt smelting av isbreer og iskapper. Den økte temperaturen i verden er selvfølgelig mer alvorlig for mennesker som bor der temperaturen allerede kan bli farlig høy, men vi vil nok etter hvert få kjenne på hetebølgene her i Norge også.

Endringer i nedbørsmønstre

Klimaendringer kan føre til mer eller mindre nedbør enn vanlig i enkelte områder i Norge. Dette kan føre til tørke eller flom, som igjen kan føre til skader på infrastruktur og eiendommer. Bønder i Norge har allerede mistet avlinger til tørke ett år, for så å få dem ødelagt i flom året etter. Sommeren 2023 ble flere områder på Østlandet rasert av flom etter uværet «Hans».

Endringer i økosystemer

Klimaendringer fører til endringer i økosystemer over hele Norge, og mange arter kan miste leveområdene sine og stå overfor trusselen om utryddelse. I tillegg ser vi at nye arter som tidligere levde mye lenger sør, er i ferd med å etablere seg i Norge, for eksempel skadedyr og insekter. Insekter kan nemlig ikke regulere kroppstemperaturen sin, slik pattedyr kan, og er derfor sensitive for temperaturendringer der de bor. Nye arter konkurrerer med de artene som vanligvis lever her, og en del arter vi kjenner til vil kunne dø ut.

Økt fare for skogbranner

Høye temperaturer og tørke kan øke faren for skogbranner i Norge. Vi vil nok få kjenne på flere store skogbranner og flere strenge restriksjoner på vann i årene som kommer.

Endringer i turisme

Klimaendringer kan påvirke turistnæringen i Norge. Forholdene vil nok bli dårligere for skituristene. Har du noen gang reist til syden for å nyte varmere vær? I fremtiden vil antakelig mennesker fra sydligere strøk komme hit for å slippe unna varmen!

Havnivåene stiger

Dette leser vi om stadig. Hvorfor merker vi så lite til det i Norge da? Fordi landet vårt fortsatt hever seg etter å ha blitt trykket ned under siste istid. Derfor kompenserer denne hevingen for en del av havstigningen. Sånn sett har vi flaks her i Norge. Det betyr ikke at havstigningen ikke finner sted likevel, bare at andre land er mer i trøbbel enn oss.

 

Vil du fordype deg? Her finner du flere tekster om klima:

Røde Kors: Klimaendringene blir stadig tydeligere – også i Norge

Miljødirektoratet: Klimaendringer i Norge (miljodirektoratet.no)

Nrk: Jakten på klimaendringene – Spesial (nrk.no)

Det er viktig at Norge tar klimaendringene på alvor

Vi er blant landene som bidrar mye til utslipp av klimagasser. Vi har også tjent mye penger på dette, for eksempel gjennom salg av olje. Er det da ikke rettferdig at vi tar en stor del av ansvaret?

 

Måter å bidra kan være å ta i bruk mer fornybar energi og jobbe for å redusere utslippene fra transport og industri.

 

Samtidig er det viktig å tilpasse seg endringene som allerede har skjedd, for eksempel ved å øke beredskapen for tørke, flom og ras, og beskytte arter som er truet av klimaendringene.